Xestionamos unha ampla variedade de servizos administrativos tales como a atención de visitantes e recepción en empresas, a xestión da central telefónica, o correo interno e externo, a valixa, actividades de arquivo e gravación de datos, de dixitalización e, en xeral, aquelas outras tarefas complementarias de carácter administrativo que precise o cliente.